Υπηρεσίες & Τομείς Ειδίκευσης

Το συνταξιοδοτικό μας σύστημα, τα τελευταία χρόνια, έχει υποστεί ουσιαστικές μεταβολές ως προς τις προϋποθέσεις θεμελίωσης και τα όρια ηλικίας, με αποτέλεσμα, να δημιουργείται εύλογα στον ασφαλισμένο, η ανάγκη για εμπεριστατωμένη και υπεύθυνη νομική ενημέρωση. Στο πλαίσιο αυτό το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει για όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων και για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία (ΔΗΜΟΣΙΟ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΝ, ΟΓΑ, κλπ):

 • Τη μελέτη της συνταξιοδοτικής σας υπόθεσης ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής σας.
 • Τη καταμέτρηση των ενσήμων σας.
 • Τον υπολογισμό ποσών συντάξεως.
 • Την ηλεκτρονική κατάθεση της αίτησης συνταξιοδότησης καθώς και την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
 • Τη διεκπεραίωση, παρακολούθηση πορείας και επίσπευση της συνταξιοδοτικής σας υπόθεσης.
 • Την άσκηση ενστάσεων, προσφυγών και κάθε είδους ενδίκων μέσων ενώπιον των αρμόδιων Επιτροπών και Διοικητικών Δικαστηρίων για την επίλυση οποιασδήποτε κοινωνικοασφαλιστικής διαφοράς.
 • Την εκπροσώπηση σας τόσο ενώπιον Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών, όσο και ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου, Διοικητικού Εφετείου, Συμβουλίου της Επικρατείας και Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Επίλυση οικογενειακών υποθέσεων με διακριτικότητα, ευαισθησία και υπευθυνότητα, έχοντας ως γνώμονα το συμφέρον των ανηλίκων τέκνων. Ειδικότερα:

 • Έκδοση συναινετικού διαζυγίου και διαζυγίου κατ’ αντιδικία.
 • Αγωγές διατροφής τέκνων και διατροφής συζύγων.
 • Ρύθμιση επιμέλειας και επικοινωνίας μεταξύ γονέων και τέκνων.
 • Ρύθμιση οικογενειακής στέγης μετά το διαζύγιο.
 • Αγωγές αναγνώρισης και προσβολής πατρότητας τέκνου.
 • Αγωγές σχετικές με αξιώσεις συμμετοχής στα αποκτήματα κατά τη διάρκεια του γάμου.
 • Έκδοση κληρονομητηρίου και όλων των απαιτούμενων πιστοποιητικών στα αρμόδια Ειρηνοδικεία και Πρωτοδικεία.
 • Αίτηση για δημοσίευση ιδιόγραφης διαθήκης και κήρυξης αυτής ως κυρίας.
 • Σύνταξη εξειδικευμένων ιδιωτικών συμφωνητικών επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κατοικιών.
 • Έκδοση διαταγών πληρωμής και απόδοσης μισθίων σε περίπτωση καθυστέρησης μισθωμάτων.
 • Αγωγές για κακή χρήση του μισθίου και διεκδίκηση αποζημιώσεων για υλικές ζημιές.
 • Καταγγελίες προβληματικών συμβάσεων μίσθωσης.
 • Εξωδικαστικές ενέργειες συμβιβαστικής επίλυσης μισθωτικών διαφορών.

Στο γραφείο μας παρέχεται εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την προστασία των περιουσιακών σας δικαιωμάτων καθώς και ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες για την ακίνητη περιουσία σας. Ειδικότερα:

 • Διεκδικητικές αγωγές ακινήτων.
 • Παροχή νομικών συμβουλών για τη μεταβίβαση, αγορά, δωρεά, γονική παροχή, ανταλλαγή ακινήτων.
 • Εγγραφές και άρση προσημείωσης υποθήκης.
 • Έλεγχο τίτλων και τακτοποίηση ακινήτων στο Υποθηκοφυλακείο και το Κτηματολόγιο.
 • Έλεγχος τίτλων σε Υποθηκοφυλακείο.
 • Υποβολή δηλώσεων ακινήτων στο Κτηματολόγιο.
 • Κατάθεση ενστάσεων και αιτήσεων για τη διασφάλιση των περιουσιακών σας δικαιωμάτων.
 • Εξωδικαστική διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων, γεωμετρικών στοιχείων, χαρακτηρισμού ακινήτου ως δασικού κλπ.
 • Έλεγχο κτηματολογικών εγγραφών και τίτλων καθώς και την έκδοση πιστοποιητικών.
 • Διοικητικές προσφυγές κατά πράξεων επιβολής προστίμων.
 • Ενστάσεις (ενδικοφανείς προσφυγές) ενώπιον διοικητικών επιτροπών και δικαστηρίων.
 • Ανακοπές κατά πράξεων διοικητικής εκτέλεσης.

Παρέχουμε εξειδικευμένες και πλήρεις νομικές υπηρεσίες, σε εξωδικαστικό και δικαστικό επίπεδο, έναντι πάσης φύσεως διαφορών με πιστωτικά ιδρύματα. Ειδικότερα:

 • Έκδοση και ανακοπή κατά Διαταγής Πληρωμής.
 • Ανακοπή και αίτηση αναστολής εκτέλεσης, άρση και ανατροπή κατάσχεσης, αναστολή και διόρθωση προγράμματος πλειστηριασμού κλπ).
 • Ρυθμίσεις οφειλών / διακανονισμούς με πιστωτικά ιδρύματα.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για προκηρυχθέντες διαγωνισμούς ΑΣΕΠ καθώς και την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου.

 • Μεταφράσεις πιστοποιητικών γλωσσομάθειας από την αγγλική στην ελληνική και από τη γαλλική στην ελληνική γλώσσα.
 • Επικυρώσεις κάθε είδους εγγράφων για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart